Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Pink Boxing Biezenmortel ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Pink Boxing Biezenmortel en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

artikel 1

definities en toepasselijkheid

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. G-force sports: G-force bootcamp en pink boxing Biezenmortel. geregistreerd in het handelsregister van de KvK onder nummer 65203917

b. de deelnemer: een natuurlijk persoon, welke in vorm van een lidmaatschap, deeelneemt aan een of meerdere sportlessen van G-force sports

c. lid: een natuurlijk persoon op wiens naam het lidmaatschap c.q. abonnement op de sportlessen van G-force sports is geadministreerd.

d. overeenkomst: de overeenkomst tussen G-force sports en een deelnemer op basis waarvan wordt deelgenomen aan de sportlessen van G-force sports

e. sportlocatie: de locatie waar de sportlessen van G-force sports plaats vinden

artikel 2

aanmelding

1. aanmelding als deelnemer of lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden via de website van G-force sports. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van de eerst ideal betaling

2. als het maximaal aantal deelnemers is bereikt, wordt de deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De deelnemer ontvangt een bericht als er een plaats vrijkomt

3. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, krijgen uitsluitend toegang bij G-force sports na schriftelijke toestemming van de ouder(s)

4. het lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van het lidmaatschapsaccount. Gebruik van de lidmaatschap is persoonsgebonden. Het account is dus niet overdraagbaar

artikel 3

lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

1. een lidmaatschap bij G-force sports zal altijd op de dag van inschrijving ingaan

2. bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijv. als gevolg van onvoldoende saldo of soneringom welke reden dan ook krijgt de klant een mail met een betalingsherinnering. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 40 kalenderdagen is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle (buitengerechtlijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de deelnemer.

3. terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen

4. G-force sports behoudt het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld.

artikel 4

trainings en openingstijden

1. G-force sports behoudt zich het recht om openingstijden, plaats , programma's e.d. te wijzigen

2. als het lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan lessen  of activiteiten, die aangeboden worden door G-force sports, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

3. op officiele en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is G-force sports gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingtijden en/of aanbod aan te passen

4. de vakantieperiode is evenredig verrekend in de contributie

 

artikel 5

beeindiging van het lidmaatschap

1. het lid kan zijn lidmaatschap beeindigen door een mail te sturen naar pinkboxingbiezenmortel@gmail.com

2. een lidmaatschap kan worden beeindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3,1

3 de opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het abonnement afloopt, met inachtneming van art. 3,1

4. credits dienen in de zelfde maand opgemaakt worden, deze kunnen niet meegenomen worden naar de volgende maand. een strippenkaart of abonnement kan alleen bij een ernstige landurige blessure/ziekte na schriftelijk kennisgeving van arts of behandelaar of lange vakantie (meer dan 6 maanden) op pauze gezet worden.

5. G-force sports behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap eenzijdig te beeindigen zonder terugave van betaling en zonder de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt

artikel 6

risico en aansprakelijkheid

G-force sports aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers

2. Het gebruik van de faciliteiten, het volgen van groepslessen of een programma bij G-force sports, is geheel voor eigen risico van de deelnemer(s)

G-force sports aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer(s)

4. de deelnemers zijn zich er van bewust dat het beoefeningen van bepaalde takken van sport risico's met zich meebrengt en dat zij eventuele (vervolg)-schade  voor eigen risico neemt

5. tevens zal de deelnemer G-force sports vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake

7. huisregels en klachten

1. de deelnemer wordt geacht op de hoogt te zijn van de huisregels van G-force sports c.q. sportlocatie en hierna te handelen

2. eventuele klachten kunnen mondeling of per email worden ingediend bij G-force sports

artikel 8

persoonsgegevens

1. G-force sports verwerkt persoonsgegevens van deelnemers ten behoeve van administratieve-en marketingdoeleinde. G-force sports kan de deelnemr per mail informeren omtrent zijn activiteiten. indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan zij hiertegen verzet aanteken bij G-force sports door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding.

2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van G-force sports zijn opgenomen. G-force sports  gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel

3. de deelnemer kan verzoeken om inzage van haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

artikel 9

toepasselijk recht en geschillen

1. op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met G-force sports aangegaan, is uitsluitend nederlands recht van toepassing

2. alle geschillen, welke mochten onstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar G-force sports gevestigd is.